Ceník poradenských prací

Ceník poradenských služeb (orientační)

Poradenské služby jsou poskytovány v daňově ekonomických oblastech z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví.

 • Odměňují se jednotlivé úkony odborné pomoci, nebo úplné vyřízení věci, anebo poskytování odborné pomoci v určitém rozsahu a po určitou dobu.
 • Při uzavírání smlouvy o odborné pomoci se zhotovitel dohodne s osobou, která jej požádala o její poskytnutí (klientem) na:
 1. Druhu odměny
 2. Snížení nebo zvýšení základní sazby hodinové odměny, nebo na výši paušální odměny, nebo na výši odměny za jednotlivé úkony odborné pomoci
 • Výše odměny se sjednává:
 1. Podle počtu hodin účelně vynaložených k vyřízení věci a hodinové sazby (hodinová odměna)
 2. Paušální částkou (paušální odměna)
 3. Za jednotlivé úkony odborné pomoci (tarifní odměna) přičemž jednotlivé způsoby sjednání odměny mohou být i kombinovány.

Paušální odměna

 • Paušální odměna se sjednává se zřetelem k předpokládané věcné a časové náročnosti práce a k základní sazbě hodinové odměny, a to za:
 1. Úplné vyřízení věci (souboru věcí) individálně
 2. Poskytování odborné pomoci v určitém časovém období od 10,000 Kč / měsíc
 3. Poskytování odborné pomoci po dobu neurčitou od 5,000 Kč / měsíc

Není-li odborná pomoc poskytnuta až do úplného vyřízení věci, nebo po celé sjednané období, dohodnutá paušální odměna se alikvotně krátí (podle předložené specifikace práce).

Tarifní odměna

 • Tarifní odměna se sjednává podle níže uvedených tarifů, jejichž sazby jsou stanoveny dle odborné a časové náročnosti provedeného úkonu odborné pomoci:

 

 1. První jednání s klientem: zdarm
 2. Převzetí a příprava případu: 2,000 Kč
 3. Další jednání s klientem (za každou hodinu): 1,500 Kč
 4. Písemné podání u (správního) orgánu – stránka: 1,500 Kč
 5. Zpracování ekonomicko-daňové studie: od 10,000 Kč
 6. V případě písemné formy – plus za stránku: 1,500 Kč
 7. Zpracování rešerše – získávání informací o něčem, přešetření, ověření údajů: od 1,500 Kč
 8. Odborná analýza případu: od 5,000 Kč
 9. Osobní účast v řízení před (správním) orgánem – hodina: 1,500 Kč
 10. Zpracování a podání opravného prostředku: od 3,000 Kč
 11. Zpracování podkladů k žádosti o úvěr: od 5,000 Kč

 

1 – 100,000 5 000 Kč + 1.5% z částky
100,001 – 500,000 6,500 Kč + 1.2% z částky nad 100,000
500,001 – 1,000,000 11,300 Kč + 1.0% z částky nad 500,000
1,000,001 – 3,000,000 16,300 Kč + 0.8% z částky nad 1,000,000
3,000,001 – 7,000,000 32,300 Kč + 0.5% z částky nad 3,000,000
7,000,001 – 52,300 Kč + 0.3% z částky nad 7,000,000

Zpracování daňového přiznání

 • Daň z příjmů:
 1. Fyzické osoby: základní sazba 3,000 Kč
 2. Právnické osoby: základní sazba 6,000 Kč

Tato základní sazba se dále zvyšuje:

 • Podle výše vykázaných nákladů (výdajů) nad 5 mil. Kč o každý další započatý 1 mil. Kč o 1,000 Kč
 • Při kontrole poplatníkova účetnictví za každý zkontrolovaný doklad o 50 Kč nebo za každou hodinu práce o 1,500 Kč

Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení: základní sazba 500 Kč

Tato základní sazba se dále zvyšuje:

 • Podle výše vykázaných nákladů (výdajů) nad 5 mil. Kč o každý další započatý 1 mil. Kč o 500 Kč
 • Při kontrole poplatníkova účetnictví za každý zkontrolovaný doklad o 50 Kč nebo za každou hodinu práce o 1,500 Kč

Daň z nemovitých věcí: základní sazba 500 Kč plus za každý pozemek a každou stavbu 100 Kč
Daň z nabytí nemovitých věcí: základní sazba 2,000 Kč plus hodinový paušál (1,500 Kč) dle náročnosti
Za úkony výše neuvedené náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.

Hotové výdaje a náhrada za promeškaný čas

 • Zhotovitel má vedle nároku na odměnu také nárok na:
 1. Úhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním odborné pomoci; zejména na cestovní výdaje, poštovné, hovorné, znalecké posudky, poplatky, překlady a opisy. Výše úhrady cestovních výdajů se řídí právními předpisy o cestovních náhradách. Úhrada ostatních hotových výdajů může být sjednána buď ve skutečné výši nebo je možno se dohodnout na paušální částce. V tomto druhém případě však klient nemůže při vyúčtování požadovat specifikaci hotových výdajů, a naopak zhotovitel nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena.
 2. Náhradu za promeškaný čas. Náhrada za promeškaný čas náleží při všech úkonech, které jsou objednatelem vyžadovány a zhotovitelem prováděny v místě, které není sídlem ani jedné ze smluvních stran, a to za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 250 Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Bude-li k tomuto úkonu potřeba použít i vlastní vozidlo zhotovitele, bude navíc účtována i sazba 10 Kč za každý ujetý kilometr (tam i zpět).
 • Ceny za vedení účetnictví jsou splatné vždy (měsíčně, kvartálně) zpětně (hotovostně i bezhotovostně), za poradenskou a konzultační činnost vždy v hotovosti po skončení případu a odevzdání věci objednateli (při zakázkách nad 20.000 je účtována 70% záloha). Ceny za vedení účetnitcví v sobě již zahrnují i základní, tj.v obvyklém rozsahu poskytovanou poradenskou činnost (ve vazbě na předmět činnosti sjednaný ve smlouvě).

 

 

Sídlo společnosti

DKIB, s.r.o.
Šmilovského 2197/14
120 00 Praha 2

IČ: 62586386  DIČ: CZ625 86 386

Kontaktní informace

+420 222 510 798

Člen komory daňových poradců

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33934