Ceník poradenských služeb (orientační)

Poradenské služby jsou poskytovány v daňově ekonomických oblastech z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví.

 1. Odměňují se jednotlivé úkony odborné pomoci, nebo úplné vyřízení věci, anebo poskytování odborné pomoci v určitém rozsahu a po určitou dobu.
 2. Při uzavírání smlouvy o odborné pomoci se zhotovitel dohodne s osobou, která jej požádala o její poskytnutí (klientem) na:

  1. Druhu odměny
  2. Snížení nebo zvýšení základní sazby hodinové odměny, nebo na výši paušální odměny, nebo na výši odměny za jednotlivé úkony odborné pomoci

 3. Výše odměny se sjednává:

  1. Podle počtu hodin účelně vynaložených k vyřízení věci a hodinové sazby (hodinová odměna)
  2. Paušální částkou (paušální odměna)
  3. Za jednotlivé úkony odborné pomoci (tarifní odměna) přičemž jednotlivé způsoby sjednání odměny mohou být i kombinovány.
Hodinová odměna
 1. Základní sazba hodinové odměny činí 1.500 Kč za každou započatou hodinu.
 2. Zhotovitel se může s klientem dohodnout na snížení základní hodinové sazby (při poskytování jednoduché porady lze snížit odměnu na 100 Kč za každou započatou čtvrthodinu) nebo na jejím zvýšení. Zvýšení až na trojnásobek se použije v případech, jde-li o věc mimořádně obtížnou a až na pětinásobek je-li k jejímu vyřízení nutné použití cizího práva nebo cizího jazyka.

Dojde-li k dohodě na hodinové odměně, má klient právo být informován o předpokládaném rozsahu prací, event. být upozorněn na podstatné překročení původně předpokládaného časového rozsahu. Časová specifikace práce je potom součástí vyúčtování.

Paušální odměna
 1. Paušální odměna se sjednává se zřetelem k předpokládané věcné a časové náročnosti práce a k základní sazbě hodinové odměny, a to za:

  • Úplné vyřízení věci (souboru věcí) individálně
  • Poskytování odborné pomoci v určitém časovém období od 10,000 Kč / měsíc
  • Poskytování odborné pomoci po dobu neurčitou od 5,000 Kč / měsíc

 2. Není-li odborná pomoc poskytnuta až do úplného vyřízení věci, nebo po celé sjednané období, dohodnutá paušální odměna se alikvotně krátí (podle předložené specifikace práce).
Tarifní odměna
 1. Tarifní odměna se sjednává podle níže uvedených tarifů, jejichž sazby jsou stanoveny dle odborné a časové náročnosti provedeného úkonu odborné pomoci:

  1. První jednání s klientem: zdarma
  2. Převzetí a příprava případu: 2,000 Kč
  3. Další jednání s klientem (za každou hodinu): 1,500 Kč
  4. Písemné podání u (správního) orgánu - stránka: 1,500 Kč
  5. Zpracování ekonomicko-daňové studie: od 10,000 Kč
  6. V případě písemné formy - plus za stránku: 1,500 Kč
  7. Zpracování rešerše - získávání informací o něčem, přešetření, ověření údajů: od 1,500 Kč
  8. Odborná analýza případu: od 5,000 Kč
  9. Osobní účast v řízení před (správním) orgánem - hodina: 1,500 Kč
  10. Zpracování a podání opravného prostředku: od 3,000 Kč
  11. Zpracování podkladů k žádosti o úvěr: od 5,000 Kč

   1- 100,0005 000 Kč + 1.5% z částky
   100,001- 500,0006,500 Kč + 1.2% z částky nad 100,000
   500,001- 1,000,00011,300 Kč + 1.0% z částky nad 500,000
   1,000,001- 3,000,00016,300 Kč + 0.8% z částky nad 1,000,000
   3,000,001- 7,000,00032,300 Kč + 0.5% z částky nad 3,000,000
   7,000,001-52,300 Kč + 0.3% z částky nad 7,000,000

  12. Zpracování daňového přiznání:

   1. Daň z příjmů:

    1. Fyzické osoby: základní sazba 3,000 Kč
    2. Právnické osoby: základní sazba 6,000 Kč

    Tato základní sazba se dále zvyšuje:

    • Podle výše vykázaných nákladů (výdajů) nad 5 mil. Kč o každý další započatý 1 mil. Kč o 1,000 Kč
    • Při kontrole poplatníkova účetnictví za každý zkontrolovaný doklad o 50 Kč nebo za každou hodinu práce o 1,500 Kč

   2. Daň z přidané hodnoty: základní sazba 500 Kč
    Tato základní sazba se dále zvyšuje:

    • Podle výše vykázaných nákladů (výdajů) nad 5 mil. Kč o každý další započatý 1 mil. Kč o 500 Kč
    • Při kontrole poplatníkova účetnictví za každý zkontrolovaný doklad o 50 Kč nebo za každou hodinu práce o 1,500 Kč

  13. Daň z nemovitých věcí: základní sazba 500 Kč plus za každý pozemek a každou stavbu 100 Kč
  14. Daň z nabytí nemovitých věcí: základní sazba 2,000 Kč plus hodinový paušál (1,500 Kč) dle náročnosti

 2. Za úkony výše neuvedené náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.
Hotové výdaje a náhrada za promeškaný čas
 1. Zhotovitel má vedle nároku na odměnu také nárok na:

  1. Úhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním odborné pomoci; zejména na cestovní výdaje, poštovné, hovorné, znalecké posudky, poplatky, překlady a opisy. Výše úhrady cestovních výdajů se řídí právními předpisy o cestovních náhradách. Úhrada ostatních hotových výdajů může být sjednána buď ve skutečné výši nebo je možno se dohodnout na paušální částce. V tomto druhém případě však klient nemůže při vyúčtování požadovat specifikaci hotových výdajů, a naopak zhotovitel nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena.
  2. Náhradu za promeškaný čas. Náhrada za promeškaný čas náleží při všech úkonech, které jsou objednatelem vyžadovány a zhotovitelem prováděny v místě, které není sídlem ani jedné ze smluvních stran, a to za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 250 Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Bude-li k tomuto úkonu potřeba použít i vlastní vozidlo zhotovitele, bude navíc účtována i sazba 10 Kč za každý ujetý kilometr (tam i zpět).

 2. Ceny za vedení účetnictví jsou splatné vždy (měsíčně, kvartálně) zpětně (hotovostně i bezhotovostně), za poradenskou a konzultační činnost vždy v hotovosti po skončení případu a odevzdání věci objednateli (při zakázkách nad 20.000 je účtována 70% záloha). Ceny za vedení účetnitcví v sobě již zahrnují i základní, tj.v obvyklém rozsahu poskytovanou poradenskou činnost (ve vazbě na předmět činnosti sjednaný ve smlouvě).